Verkiezingsprogramma CDA Ameland lokaal, ‘Ameland in balans’

CDA Ameland lokaal staat voor een bewust eilandprogramma met een ander geluid.

CDA Ameland Lokaal staat voor een politiek, waarbij de eilander belangen en zijn omgeving uitgangspunten zijn voor alle doelen en thema’s van ons verkiezingsprogramma.

Deze uitgangspunten zijn:
– De belangen van de inwoners van Ameland en eilander ondernemers staan bij ons centraal.
– Leven, wonen, werken, ondernemen, zorg en leren zijn bij ons in balans op een eilander schaal.
– De natuur is bij ons in balans met het leven op het eiland, met name met het historisch medegebruik.
– Ameland blijft een zelfstandige gemeente nu en in de toekomst.

Onze speerpunten hierin zijn: de leefbaarheid, de werkomgeving en het lokale ondernemen op Ameland. In onze toekomstvisie zijn deze speerpunten in balans met al onze thema’s, hierna uitgewerkt.

Immaterieel erfgoed:

CDA Ameland lokaal hecht in het bijzonder waarde aan het eilander religieus- en cultureel erfgoed.

Hierin zie je de kenmerkende identiteit van het eiland en zijn bewoners. Daar mogen we als inwoners van Ameland trots op zijn.

Hierbij valt te denken aan kerkelijke vieringen, dorpsfeesten, Amelander tradities, maar ook de traditionele activiteiten zoals wildbeheer, vissen, strandrijden, bramen en cranberries plukken en jutten, iets wat de bewoner van Ameland al eeuwen doet.

Onze voorgestelde korte en lange termijnoplossingsrichtingen voor en na 2029 over de bereikbaarheid Ameland zijn:

CDA Ameland lokaal stoort zich al jaren aan de steeds slechtere bereikbaarheid van ons eiland. Het huidige vaargeul/baggerregime voldoet nog steeds niet aan de uitgangspunten. De huidige oplossing van de aanpassing van de dienstregeling heeft niet geleid tot het gewenste resultaat.

CDA Ameland lokaal is voor het behoud en onderhoud van beeldbepalende gebouwen, beschermd dorpsgezicht, historische elementen in het landschap en bescherming van cultureel erfgoed.

Concreet betekent dit voor het culturele erfgoed:

CDA lokaal zet in op gemeentelijke investeringen in het behoud van eilander monumenten. Behalve grotere restauraties ondersteunen wij ook kleiner maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld door het verstrekken van kleine subsidies aan particulieren.

Beschermde dorpsgezichten die de identiteit van het eiland borgen mogen niet onder druk komen te staan van ongewenste ontwikkelingen.

Wij zijn voor het behoud van karakteristieke landschapselementen zoals de oude dijkjes, bossages en dôbbes.

Wij houden dan ook vast aan bestaand beleid om deze waardevolle elementen te borgen voor de toekomst.

Korte termijn:

We willen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houden aan de gemaakte afspraken over het vastgestelde baggerregime, wat inhoudt dat er gebaggerd blijft worden volgens de vastgestelde uitgangspunten (een vaargeul met een minimale diepte van -3.8 m en een breedte van 50 m, zoals in het contract is opgenomen).

Lange termijn:

Het huidige baggerregime kan worden vereenvoudigd door de huidige vaarweg als hoofdvaarroute te bestempelen. Hier zet het CDA zich voor in bij in ieder geval het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar ook waar nodig op provinciaal en landelijk niveau binnen de partij.

Lange termijn alternatief kan zijn:

Wij steunen een onderzoek naar alternatieve vertrek- en aankomstlocaties op basis van morfologische kansrijkheid. In dit verband lijkt de huidige vertreklocatie Holwerd op termijn morfologisch niet kansrijk. Op de lange termijn moet met name aan vastewalzijde gezocht worden naar een alternatieve locatie. Hiervoor lijkt Ferwert het meest kansrijk.

Ferwert is qua geulen kansrijk want er ligt een stabiele en diepe geul (ongeveer -6 meter NAP). Ferwert ligt verder van het wantij dan Holwerd waardoor er meer volume water door de geul gaat. Ook is de locatie door de diepere geul minder gevoelig voor oostenwind. Er zijn wel drempels die komen en gaan, waardoor nog wel baggerwerk gedaan moet worden. Het grote nadeel is dat Ferwert een lange dam vraagt naar de diepe geul (ongeveer de drie kilometer). Met Ferwert als vertreklocatie wordt het baggerwerk hoogstwaarschijnlijk sterk gereduceerd. Maar bij de Zuiderspruit blijft het problemen geven. Alternatief is omvaren via Borndiep en Molengat. Het voordeel van Ferwert is dat er meerdere mogelijkheden zijn om naar Ameland te varen over een periode van 50 tot 100 jaar.

Nes is qua locatie morfologisch niet ongunstig, want het ligt beschut. De platen lijken zich daar te verdiepen.

Hollum kent diep water, maar vraagt het realiseren van een aanlegvoorziening en een dam. Bovendien is bij Hollum sprake van een sterke stroming en is de omgeving gevoelig voor de overheersend zuidwestelijke wind. Verder is de kust er erosiegevoelig, wat waarschijnlijk leidt tot stroomeffecten rondom de dam. Het CDA is daarom vooralsnog voorstander van handhaving van de locatie Nes maar wel met een nader onderzoek naar de locatie Hollum- Zuidwest.

CDA Ameland lokaal ziet naast de toeristische pijler ook voor nu en in de toekomstkansen met betrekking tot een economische verbreding ten gunste van de eilander ondernemer en inwoner.

Wij denken dan aan de verdere verduurzaming van het gehele eiland.
De energietransitie en de daarbij behorende uitgangspunten en werkgelegenheid geeft de eilander economie een stimulans, waarbij CDA Ameland lokaal inzet op een sterk, geborgd en breed partnerschap in samenwerking met de eilander ondernemers en inwoners voor het verder ontwikkelen van energiebesparende maatregelen over het gehele eiland.

Eilander Installatie-, technische- en bouwbedrijven moeten hierin samen met de gemeente een voortrekkersrol kunnen vervullen.

CDA Ameland lokaal is blij met onze jongeren, die in feite de toekomst zijn van ons eiland.

Vriendschap en verbinding zijn mede de basis van het welzijn onder de jongeren.
Gemeenschapszin, een eigen identiteit en omgevingsbewustzijn, die door onze jongeren wordt uitgedragen, zijn de uitgangspunten waarin het nu en de toekomst van ons eiland is geborgd.

Sport, leren, werken, wonen, eilander gebruiken, tradities en ontspanning zijn de basis waarin CDA Ameland lokaal wil investeren in de toekomst van onze jeugd.

De nadruk in de ontwikkeling van het toerisme moet liggen op verbetering van de kwaliteit, gastvrijheid, duurzaamheid en kleinschaligheid.
Wij van mening, dat de toeristische ontwikkelingen passend moeten zijn bij de eilander schaal en het eilander draagvermogen. Daar horen geen grote toeristische complexen bij.

Kwaliteitsverbetering zien wij in kleinschaligheid, waarbij te denken valt aan verbetering van bestaande objecten en herinrichting van bestaande bedrijven en recreatieterreinen. Wij vinden dat nieuw te ontwikkelen grootschalige recreatieve projecten, verspreid over het eiland, zoals nieuwe hotels of appartementencomplexen binnen onze gemeente, afbreuk doen aan het eiland en leefbaarheid en daarom zijn deze voor ons ongewenst.

Ook vinden wij dat de seizoenverbreding voor ons eiland steeds meer de grenzen bereikt.

Concreet betekent dit:

Inzet op kleinschalige kwaliteitsverbetering.
We steunen toerisme voor iedere portemonnee die in balans is met de leefbaarheid en schaal van Ameland.

Boerenbedrijven:

Ameland staat onder meer bekend om zijn (gemengde) boerenbedrijven, die vaak gebruik maken van de mogelijkheid neveninkomsten te genereren met verhuur in de toeristische sector.
CDA Ameland lokaal ondersteunt deze activiteit van harte en richt zich op verbreding binnen deze activiteit.

CDA Ameland lokaal blijft eilandbreed het verenigingsleven ondersteunen. Eilander evenementen zoals dorpsfeesten en diverse andere activiteiten welke ook als verbindende factor voor de jongeren op Ameland belangrijk zijn, kunnen ook op onze steun blijven rekenen.

Werken en leermogelijkheden in diverse sectoren zoals landbouw/veeteelt, horeca, recreatie, retail, installatietechnische- en bouwbedrijven ondersteunt CDA Ameland lokaal van harte.
Ook voor stages in bovengenoemde sectoren trekken wij graag samen met de Amelander jeugd en lokale ondernemers op.

Voor de eilander jeugd is het belangrijk om nu en in de toekomst een woonplek op Ameland te kunnen verwerven en dat er niet alleen geïnvesteerd wordt in laaggeschoold werk.

De (sociale)woningbouw welke op het eiland worden gecreëerd bieden de jongeren de mogelijkheid tot huren of kopen van woningen van de gemeente.

CDA Ameland lokaal blijft ook nu en in de toekomst investeren in het realiseren van betaalbare (huur) woningen voor onze jeugd en overige inwoners van Ameland.

Het CDA Ameland lokaal wil plannen m.b.t. kamperen bij de boer ondersteunen.

Bestaande groepsaccommodaties kunnen zich verder ontwikkelen in die zin dat de mogelijkheid gecreëerd kan worden voor een mix van verhuurmogelijkheden binnen hetzelfde bedrijf van zowel appartementen als groepsverhuur. Het CDA Ameland lokaal ziet hierin mogelijkheden die ze wil ondersteunen.

Groepsaccommodaties:

Vanuit de markt is er vraag naar ‘flexibel indeelbare’ groepsverblijven voorzien van hedendaagse gemakken en comfort. Groepen en families kunnen hier met elkaar vakantie vieren maar hebben ook hun eigen privacy en comfort. Er zijn door Amelander ondernemers al mooie voorbeelden gerealiseerd. Hier liggen kansen voor vernieuwing van de diverse bestaande bedrijven.
Initiatieven ter verbetering hiervan kunnen blijven rekenen op de steun van CDA Ameland lokaal.

Concreet betekent dit:

De ondernemers van de groepsaccommodaties willen wij de mogelijkheid bieden de bestaande accommodatie(s) aan te passen aan een combinatie van verhuurbare objecten binnen hetzelfde bedrijf. Hierbij valt te denken aan verhuur van appartementen naast exploitatie van het groepsverblijf.

We willen de fietsinfrastructuur nog verder in en om de dorpen verbeteren, aantrekkelijker maken en uitbreiden. Dit in samenwerking met de inwoners van Ameland en de terreinbeheerders, maar wel in balans met de flora en fauna op ons eiland.
Ameland is een fietseiland bij uitstek en waar mogelijk dient gebruik van de auto zoveel mogelijk te worden ontmoedigd.

Voor het CDA betekent dit concreet:

Dat fietsverkeer van en naar school en werk moet worden gestimuleerd.
Dat gebruik van de fiets door de toeristen de voorkeur verdient boven gebruik van de auto en dat dit laatste zoveel mogelijk moet worden ontmoedigd.

Dat de fietsverbindingen op het eiland veilig zijn.

CDA Ameland lokaal zet in op een bredere uitrol van de (ouderen)zorg op Ameland.

In aanvulling op de nieuw te bouwen Stelp, welke als centrale eilander voorziening voorziet in een behoefte om levenslang op Ameland te kunnen blijven wonen, kijken wij ook naar de behoeftes van de andere dorpen op Ameland.

Hierbij zet CDA Ameland lokaal in op de huidige en zo mogelijk nieuwe locaties die op dit moment beschikbaar zijn op het eiland, zoals het Hofje in Ballum, het Anker in Buren en het Noorderlicht in Nes als een prima toevoeging voor een woonvoorziening voor ouderen op Ameland.

CDA Ameland lokaal ziet zeker mogelijkheden om met het gemeentelijk woningbedrijf en de diverse zorgaanbieders zo het woon- en zorgaanbod breder te trekken voor (ouderen)zorg, zodat mensen in hun eigen leefomgeving (dorp) kunnen blijven wonen.

Concreet betekent dit:

Buiten de nieuw te bouwen Stelp, wil het CDA investeren in vooral doorstroom van ouderen op het eiland zodat zij bij bestaande ouderenhuisvesting in de dorpen hun plek kunnen vinden.

Ameland als sporteiland stimuleert bewegen, belangrijk als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar.

Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.

Het sportaccommodatiebeleid en de organisatie van de jaarlijkse sportevenementen vormen de basis van het sportbeleid.

CDA Ameland lokaal vindt het belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te maken.

Het is belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid van sportmogelijkheden en weten hoe gezond het is. Het CDA blijft waardering hebben voor de bijdrage die sport levert aan samenwerking, het welzijn van mensen en de leefbaarheid op Ameland.

CDA Ameland lokaal maakt zich ernstige zorgen om het eilander traditioneel medegebruik binnen en nabij de Natura 2000 gebieden en het Werelderfgoed Waddenzee.

Wij blijven ons onverminderd hard maken voor het borgen van het traditioneel medegebruik voor nu en in de toekomst in bestaande afspraken.

CDA Ameland lokaal heeft als doel, het verkrijgen/ overnemen van de rijksgronden door de gemeente Ameland, zoals de gemeente ook eigenaar is geworden van de havens, de strandovergangen, de vuurtoren en de fietspaden in het duingebied. In dat geval streeft CDA Ameland lokaal ernaar dat, waar mogelijk, de gemeente de regie pakt en het beleid voor deze rijksgronden bepaalt. Dat kan als de rijksgronden in gemeentelijke handen zijn. Concreet kan hierin de gemeente als eigenaar van de rijksgronden in overleg treden met een of meerdere te benoemen beheerders (wat ons betreft eilander instanties) en afspraken maken over het beheer, waarbij ruimte blijft voor wildbeheer en traditionele eilander gebruiken.

Concreet betekent dit:

Dat onze inzet continu gericht zal zijn op overleg met de huidige beheerinstanties, zodat het historisch medegebruik is geborgd en regelgeving nimmer ten koste mag gaan van de eilander belangen. We blijven streven naar overname van de rijksgronden door de gemeente Ameland en zullen hiertoe alle mogelijke instrumenten benutten, die daarvoor staan.

CDA Ameland lokaal zet zich bij de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet nadrukkelijk in voor de volgende doelen:

Wij staan voor het ontwikkelen van eilander maatschappelijke- en lokale initiatieven. Met name de eilander familiebedrijven bogen op een lange traditie en vormen een belangrijke basis in het totaal van de ondernemingen op Ameland en verdienen alle steun in hun ontwikkeling.

CDA Ameland lokaal wil in samenwerking met inwoners en eilander ondernemers een toekomstvisie voor Ameland ontwikkelen, waarbij wordt gekeken naar de beste economische kansen voor Ameland. CDA Ameland lokaal is van mening en het uitgangspunt blijft dat hierin de leefbaarheid en inpassing op eilander schaal het kader zal zijn waarbinnen wij willen en moeten handelen.

Eilander ondernemers moeten ruimte krijgen om te ondernemen en daarbij te experimenteren.
Het moet daarbij gaan om ondernemers die investeren in de kleinschaligheid van Ameland.

De bestemmingsplannen moeten zodanig op korte termijn worden bijgesteld dat grootschalige bouw ontmoedigd wordt en dat kleinschaligheid het uitgangspunt vormt.

CDA Ameland lokaal heeft voor het milieubeleid (onderdeel van het omgevingsbeleid) de volgende uitgangspunten en visies:
Het gemeentelijk milieubeleid is gericht op stimuleringsmaatregelen in plaats van aanvullende extra regels.
De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zo veel mogelijk recycling van afvalproducten.
De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur op het eiland verwerkt. Eilander bedrijven dienen hiertoe de mogelijkheid te krijgen om met de gemeente een visie te ontwikkelen op dit gebied.

CDA Ameland lokaal en de visie op de toekomst:

De Amelander ondernemer en inwoner is vooruitstrevend en flexibel, waarbij de Amelander identiteit de basis is van het ondernemen op een eilander schaal.

CDA Ameland lokaal staat voor het Amelander belang en keuzes.

De balans om een genuanceerd evenwicht te vinden en te bewaren tussen vooruitgang en behoud van het goede, doen wij met zijn allen.

Ameland is een welvarend eiland, waarbij de uitdaging is de regie in eigen hand te houden.

Uitverkoop van deze uitgangspunten is een keuze, waarvoor we als ondernemer, inwoner en gemeente allen verantwoording dragen en die we als CDA Ameland lokaal niet ondersteunen.

Vreemd kapitaal heeft de laatste jaren meer en meer de eilander economie beïnvloed met als negatief effect dat de leefbaarheid van het eiland en zijn inwoners onder druk is komen te staan, vooral omdat vreemd kapitaal in eerste instantie winst wil maken zonder oog voor de leefbaarheid van Ameland. Dat is doorgaans bijzaak.
We zien dat in dit verband een toename van de werkgelegenheid, die de draagkracht van het eiland te boven gaat met aanverwante problematiek.

Concreet betekent dit:

Ondersteuning van eilander (familie)bedrijven, zowel in beleid en uitvoering van gewenste plannen.
De leefbaarheid van Ameland voor de inwoners dient uitgangspunt te zijn en te worden in alle beleidssectoren van de gemeente. Kleinschaligheid dient daarin de norm te zijn en grootschalige projecten dienen geweerd te worden.

In 2015 zijn een groot aantal taken binnen het sociaal domein overgedragen aan de gemeente. Er moet voldoende capaciteit en deskundigheid beschikbaar zijn om dit goed uit te voeren. Vakmensen en professionals moeten de ruimte krijgen om hun taken uit te voeren gericht op het beste resultaat voor de cliënt. Alle doelgroepen van 0 tot 100 moeten de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben en verdienen. Het spreekt voor zich dat mensen een leven lang op Ameland moeten kunnen blijven wonen.
.
Concreet betekent dit:

CDA Ameland lokaal is voor een breed WMO-voorzieningenbeleid, waarbij de huidige locaties in alle dorpen onze steun verdienen. Ze kunnen de basis vormen voor een verdere versterking van het ouderenbeleid per dorp.

CDA Ameland lokaal is van mening dat het evenementenbeleid, wegens de grote druk en leefbaarheid op het eiland, geëvalueerd en herzien moet worden om weer in goede balans te raken met de leefbaarheid van de eilanders. We streven ernaar bij dit beleid evenwicht te krijgen in het houden van evenementen en een goede leefbaarheid van de inwoners en de natuur.

Concreet betekent dit:

CDA Ameland lokaal wil in dit verband een maximum aan niet plaatsgebonden evenementen binnen een kalenderjaar opnemen. Het accent zal hierin komen te liggen op evenementen die in het late voor- en najaar werden/worden georganiseerd door niet-eilander organisaties. Deze dienen zoveel mogelijk te worden verplaatst naar het zomerseizoen met daarbij een maximumaantal, bijvoorbeeld twee per maand. Dit met als doel de eilandrust, traditioneel medegebruik, en natuur niet in het gedrang te laten komen.

(Niet) plaatsgebonden lokale eilander evenementen en organisaties krijgen bij ons voorrang in het nieuwe evenementenbeleid.

Dit is een bedrijfstak die CDA Ameland lokaal op elke mogelijke manier ondersteunt.

CDA Ameland lokaal wijkt hierin dan ook af van het landelijk beleid.

Landelijk staat de agrarische sector onder druk.
De stikstofdepositie die verminderd dient te worden, wordt naar onze beleving onterecht afgewenteld op onder andere de kleinschalige boerenbedrijven in het waddengebied. Zij lijden onder de uitstoot van de industriegebieden in Harlingen en de Eemshaven, maar ook de depositie van de vaste wal. Daar hoort eerst een sanering van de stikstof plaats te vinden.
De stikstofdepositie die in het waddengebied wordt veroorzaakt, dient bij de bron te worden aangepakt. Het kan en mag niet zo zijn dat industriële activiteiten aan de randen van het waddengebied worden vergund, terwijl de kleinschalige boerenbedrijven op de eilanden mede hierdoor in de knel komen wat betreft stikstofuitstoot en andere vervuilende stoffen. Industriële uitstoot aan de rand van de Wadden en de neerslag op de eilanden mag niet ten koste gaan van de boerenbedrijven op het eiland.
CDA Ameland lokaal blijft zich landelijk en regionaal inzetten/verzetten tegen deze gang van zaken, ook op provinciaal en landelijk niveau.
De agrarische bedrijven op Ameland zijn kleinschalig en zijn medebepalend voor de economie en cultuur op het eiland en verdienen alle steun.

Randstedelijke problemen en uitdagingen waarbij een oplossing dient te worden gezocht voor onder andere het tekort aan woningen dienen daar gelaten te worden waar de problemen en uitdagingen zijn.
Het kan niet zo zijn dat het landelijke beleid om woningen te creëren ten koste gaat van de agrarische sector op Ameland. Wij zullen ons verzetten tegen onteigeningen en het intrekken of beperken van milieuvergunningen van onze agrarische bedrijven.

Wildbeheer wordt door de wildbeheerders op Ameland planmatig zodanig uitgevoerd, dat het in balans is met de natuur.
De biotoop op Ameland is, ondanks de geringe oppervlakte van het eiland, divers. Bos, duin, polder en strand hebben hun eigen biotoop. De natuurwetgeving en het beheer door de diverse beheerorganisaties met hun eigen beleid maakt dit beheer ingewikkeld. Naar onze mening is maatwerk hierin nodig in het belang van ons eiland om het beheer eilandbreed op een goede wijze te kunnen uitvoeren.

CDA Ameland lokaal vindt dat kennis en kunde die de wildbeheerders toepassen op Ameland onze maximale steun verdienen.

Beperkende maatregelen die de terreinbeheerders, landelijke en regionale overheden in beleid hebben vastgesteld en een negatief effect hebben op het goed uitvoeren van het beheer op het eiland, willen wij omzetten in maatwerk voor het eiland.

Dit betekent dat CDA Ameland lokaal zich in de toekomst nog meer inzet in overleg met de Beheersoverleggroep Ameland, waarin de beheersorganisaties overleggen, als ook met de provincie Fryslân, die de natuurwetgeving handhaaft. Ook convenanten met de landelijke overheid om eigen beleid voor het wildbeheer op Ameland te regelen als maatwerkvoorziening ondersteunt CDA Ameland lokaal.