Werken aan een duurzame Amelander samenleving

Als CDA geven wij in dit verkiezingsprogramma onze visie op maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen op Ameland.
De uitgangspunten van het CDA; gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap vormen hiervoor de basis. We willen ervoor zorgen dat het in onze gemeente goed leven en werken is.

Het CDA is een open christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun dorp, hun gezin, hun school, hun kerk, hun bedrijf of hun vereniging. Dat is het ware draagvlak voor het leven op Ameland. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.

Het CDA is geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA ook in onze gemeente plaats aan veel verschillende mensen. Het zijn allemaal mensen die vanuit hun eigen bijzondere overtuiging aan politiek doen, daarnaast hun baan hebben, bedrijf runnen, voor de klas staan of ergens vrijwilliger zijn. We zijn een partij waar iedereen erbij hoort.

Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen.

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge doch rechtvaardige en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt.
We zetten in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.
Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter te laten aan onze kinderen en kleinkinderen zijn ook ondernemerschap en innovatie hard nodig.

Ik sta voor een fatsoenlijk land waar omzien naar elkaar en waarden en normen niet ouderwets maar juist vanzelfsprekend zijn.

Secretaris
Vacature.

Secretaris

Alice Granbergen

Penningmeester

Dirk Beijaard