De samenleving is van ons allemaal, juist ook lokaal. Het gaat er dan om dat mensen eigenschappen tonen, zoals zelfbeheersing, hoffelijkheid, verstandigheid, inschikkelijkheid, rechtvaardigheid, voorzichtigheid, tolerantie, oprechtheid, moed, hoop en vertrouwen. Burgerschap heeft dus alles te maken met normen en waarden.

Voor het CDA betekent dit concreet:

• De lokale democratie biedt mensen volop de kans om burgerschap te tonen. Wij staan voor meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en daarbij voor een bestuur dat partner is, ruimte geeft en de voorwaarden schept voor het initiatief (doe-democratie). Dit vraagt om een andere houding van lokale politici: meer loslaten, meer vertrouwen in de burger en meer aanvullend en ondersteunend zijn in plaats van regelend handelen. Zo willen wij de betrokkenheid bij het gemeenschappelijk wel en wee bij de Amelanders laten groeien.
• Raadsleden zijn professioneel, inspirerend en visionair, actiegericht en hebben oog voor de goede verhoudingen. Er is een no-nonsens mentaliteit, men is inlevend en staat dicht bij de praktijk.
• Raadsleden en bestuur bewijzen dat een kleine gemeente uitstekend kan functioneren en men is duidelijk en transparant in de beslissingen.
• Minder en betere regels blijft een streven: als doelen op een andere manier dan regelgeving kunnen worden behaald, dan dient dit ondersteund te worden. Laat ruimte aan de samenleving; als het eens niet helemaal correct gaat regel het dan niet direct dicht met nieuwe regels en verordeningen.

Nieuwe taken, samen verantwoordelijk. Gemeenten hebben in de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen die in het verleden door het rijk werden uitgevoerd. Zo is dat gebeurd bij het sociaal domein en zal dit opnieuw plaatsvinden bij de aankomende Omgevingswet. De gemeenten moet ervoor zorgen dat ze deze nieuwe taken goed kunnen uitvoeren en dat de democratische controle gewaarborgd is.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Nu er meer erkenning komt voor wat burgers en instellingen zelf kunnen bijdragen aan de samenleving vraagt het CDA bijzondere aandacht voor de veranderende rol van ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Dit vraagt van de ambtenaren een beheerste, voorzichtige en verbindende houding die de samenleving actief ruimte geeft.
• Uitgangspunt is dat de samenleving als eerste verantwoordelijkheid neemt voor elkaar en dat we daarbij accepteren dat de overheid niet overal een oplossing voor hoeft te bedenken.
• Iedereen doet volwaardig mee in onze samenleving. Goede taalvaardigheid en scholing vergroten de kans op werk. Daarom zijn we veeleisend en vragen we iedereen hiervoor ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Wel vinden we het als CDA belangrijk dat we hiervoor een goede infrastructuur ondersteunen, zoals goede scholen.

Een eerste fundament voor een krachtige en vitale samenleving is een gestuurde houding van de zijde van de gemeente. Het oude principe, dat de gemeente er voor de inwoners is en niet andersom, moet volop gelden.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Een bereikbaar gemeenteloket, met ruime openingstijden zodat het mogelijk is om gedurende een groot deel van de week persoonlijk, telefonisch en digitaal contact te hebben met de gemeente.
• De communicatie van de gemeente dient te allen tijde begrijpelijk te zijn. Wij willen dat de gemeente communiceert in heldere taal.
• Een zorgvuldige, leesbare en snelle schriftelijke communicatie, waarbij betrokkenen in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd worden en gedurende het proces tijdig en snel op de hoogte worden gesteld van de processtappen.
• De gemeentelijke website dient continu verbeterd te worden zodat burgers en bedrijven in hun zoektocht snel via de site geholpen kunnen worden via het e-loket. Het moet mogelijk worden om via het e-loket meer zaken vanuit huis te regelen.
• Er moet een aanspreekpunt zijn voor specifieke doelgroepen (ondernemers, verenigingen) waar zij met al hun vragen over overheidsdienstverlening terecht kunnen, met een snelle en adequate dienstverlening, ook digitaal.
• Er is een duidelijke en voor iedereen toegankelijk loket voor het indienen van klachten tegen de gemeente, waar op zorgvuldige wijze met klachten wordt omgegaan.
• Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend en daarbij zo laag mogelijk.
• De samenwerking met de andere Waddeneilanden bestaat uit drie stappen: als we het zelf kunnen, doen we het zelf. Lukt dit niet, dan zoeken we samenwerking met de andere eilanden. En lukt dit ook niet, dan zoeken we een partner aan de vaste wal. Ook voor het gezamenlijke waddenloket in Harlingen gaan we uit van kostenbeheersing: een adequate, maar sobere dienstverlening.

Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen belang voorop stellen: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal en nationaal – al generaties lang worden doorgegeven. Waarden en traditie helpen ons om ons thuis te voelen in een onrustige wereld. Christendemocraten koesteren de waarden die vastigheid geven en de tradities die onze samenleving bijeen helpen houden.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Amelander tradities zoals onder andere vissen op strand en wad, jutten, activiteiten van het lokale verenigingsleven, etc. verdienen zonder problemen voortzetting naar de huidige en komende generaties toe en het CDA ondersteunt deze activiteiten en zal zich daarvoor blijvend inzetten.

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Een veilig Ameland vraagt om stevige maatregelen; regels gelden voor iedereen, geen woorden, maar daden. Veiligheid is een fundamenteel recht van ieder mens maar we zijn ook met elkaar verantwoordelijk voor veilige dorpen.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. Dit gaat niet zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen aanspreken op (kleine) misstanden.
• Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de politie die daadwerkelijk daar aanwezig zijn, waar het op dat moment nodig is. De gemeentelijke toezichthouder moet daarnaast zichtbaar aanwezig zijn. In een kleine leefgemeenschap is het van belang dat er voldoende afstand is tussen controleur en gecontroleerde voor een effectief toezichtbeleid. Dat kan geregeld worden door samenwerking met de politie en toezichthouders, zoals FUMO, op het vasteland.
• Het CDA wil samen met haar inwoners ook over andere vormen van toezicht in de gemeente gaan nadenken, waarbij positieve gedragsverandering wordt ondersteund door objecten en beloningen.
• Het CDA wil flink inzetten op het terugdringen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren. We ondersteunen voorlichting op scholen, voor ouders en op sportclubs tevens worden de kerken hierbij betrokken.
• Het CDA ontmoedigt drugsgebruik.
• Bij de organisatie van evenementen dient veiligheid een speerpunt te zijn.
• Het CDA blijft aandacht vragen voor de scheepsroutes en het overige verkeer op de Noord- en Waddenzee, waar het steeds drukker wordt.
• Ziekenvervoer van en naar het eiland dient optimaal geregeld te zijn.

Ameland heeft belang bij een stabiele en betrouwbare veerverbinding, geëxploiteerd door een rederij die adequaat, proactief en klantvriendelijk communiceert met zijn klanten. De afgelopen jaren zijn de problemen met de betrouwbare dienstverlening toegenomen. Het wegennet van Ameland wordt jaarlijks niet alleen benut door de 3600 eilanders maar ook door minimaal 600.000 bezoekers aan het eiland. Het vormt een belangrijk onderdeel van de toeristische infrastructuur en het CDA vindt een optimaal onderhoud ervan een belangrijke investering van de gemeentelijke belastingen. De veerdam heeft in 2016/2017 een gedeeltelijke reconstructie ondergaan en blijft naar onze mening een kwetsbaar object dat goed gemonitord moet worden wat betreft gebruik en onderhoud. Als gevolg van klimaatverandering neemt de kwetsbaarheid toe. Het kan zijn dat op termijn bijvoorbeeld een verhoging van de pier nodig is. Ook het elektrische vervoer verdient speciale aandacht.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Veerverbinding:
Het CDA wil dat de gemeente een belangrijke rol vervult in de oplossing van het probleem door op regionaal en landelijk niveau de collega-partijleden te betrekken bij de oplossing van de problemen. Eveneens oefent CDA Ameland druk uit op de landelijke partijleden om de vervoerstarieven stabiel te houden en belastingen erop niet door te berekenen. Tariefstijging beperkt de eilanders steeds meer in hun bewegingsvrijheid en ontplooiingsmogelijkheden.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Openbaar vervoer:
Ameland wijkt af van de regels op het vasteland. Zo is de OV-chip niet te gebruiken in de bussen. Het CDA wil, net als de veerdiensten, een betrouwbare en klantvriendelijke busverbinding tussen de dorpen en tussen de dorpen en de veerboot. Betrouwbaar en klantvriendelijk betekent naar onze mening:
– een laag tarief;
– frequente rijtijden;
– halteplaatsen die voor de reizigers vanzelfsprekend zijn;
– milieuvriendelijk vervoer.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Vliegveld:
CDA is van mening dat het vliegveld momenteel een duurzaam Ameland niet goed ondersteunt en dat het vliegverkeer hierop ingericht dient te worden. Dat betekent minder vliegbewegingen door oude, sterk vervuilende vliegtuigen en stimulering van vliegbewegingen met milieuvriendelijker vliegtuigen. De uitstraling van het vliegveld dient in de pas te lopen met het actieve streven om Ameland te verduurzamen.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Elektrisch vervoer:
Omdat Ameland in 2020 energieneutraal wil zijn, verdient de introductie en aanschaf van elektrische vervoermiddelen alle ondersteuning van de gemeente door het aanleggen van een elektrische infrastructuur voor auto’s. Ook dienen initiatieven van bedrijfsleven en burgers ondersteund te worden door een open benadering door de gemeente (ja, mits in plaats van nee, tenzij).

De economie van Ameland draait op volle toeren en zorgt al vele jaren voor een meer dan gemiddelde groei op het eiland. De economische en financiële crisis, die Nederland trof in de jaren 2008 – 2016 heeft minder vat gehad op Ameland. Op zich mogen we hier blij mee zijn maar het kent een schaduwzijde, die we als partij voor het voetlicht willen brengen en waar we iets aan willen doen. In de eerste plaats heeft de focus op toerisme gezorgd voor een hoofdzakelijk eendimensionaal karakter van de Amelander economie. Het eiland is gericht op toerisme met de bijbehorende (over het algemeen laaggeschoolde) arbeid. Jongeren met een HBO of academische opleiding komen niet dan wel spaarzaam aan het werk. Het CDA is van mening dat meer variatie in het banenaanbod noodzakelijk is om aantrekkelijk te blijven voor eilander kinderen, die na een hogere opleiding op de vaste wal, op Ameland hun talenten willen inzetten. Wij willen kijken of verdere digitalisering maar ook verduurzaming van het eiland ertoe kan leiden dat banen in het hogere segment kunnen ontstaan. Een dergelijke ontwikkeling willen wij actief ondersteunen. Een ander punt van aandacht is de bedreigingen van de eilander economie door grote bedrijven en investeerders van de vaste wal. Zij hebben de neiging onroerende zaken op te kopen vanuit speculatie- en beleggingsmotieven. Dit leidt ertoe dat prijzen sterk stijgen en er voor de eilanders steeds minder mogelijkheden ontstaan om een huis of een bedrijf te kopen. Deze ontwikkeling is naar onze mening erg bedreigend voor de leefbaarheid van het eiland en dient waar mogelijk bestreden te worden. Het CDA wil inzetten op beleid om deze ontwikkeling zo snel mogelijk te keren. Dat kan door het ruimtelijke – en het omgevingsbeleid met spoed aan te passen. Dit verdient naar onze mening de hoogste prioriteit.

• Ondernemerschap:
Het CDA waardeert ondernemerschap, voor het CDA zijn familiebedrijven en MKBbedrijven de motoren waar de samenleving op draait. Startende jonge ondernemers wisselen graag kennis uit en delen voorzieningen. Dit om kosten te drukken, contacten te onderhouden en aanvullende diensten te kunnen verlenen. Wij willen hen ondersteunen en stimuleren om te groeien.

• Toerisme:
Het toerisme zorgt nog steeds voor verhitting van de economie en de daarbij behorende hoogconjunctuur op Ameland, maar we zijn van mening dat de grenzen in zicht komen. De sociale cohesie op het eiland en het maatschappelijk leven beginnen door de grote druk van het toerisme scheuren te vertonen. Tot nog toe weten de Amelander bedrijven zich goed aan te passen aan de continu veranderende omstandigheden in de toeristenbranche en tonen ze een grote veerkracht. Het is belangrijk dat deze bedrijven gesteund worden omdat het geld op Ameland blijft en het direct ten goede komt aan de leefgemeenschap. Bedrijven van buiten, zoals (grootschalige) projectontwikkelaars, hebben veelal andere belangen en dragen daarmee niet direct bij aan de leefgemeenschap. Het CDA vindt dat verduurzaming en duurzaamheid centraal moeten staan in de economische en toeristische visie van Ameland en dat deze ontwikkelingen het kleinschalige karakter van Ameland moeten ondersteunen. Dat betekent dat er geen ruimte op Ameland is voor bedrijven die grootschalige bouw willen realiseren.Voorts willen we een duurzaamheidstoets
ontwikbedrijven kan helpen in hun streven naar verduurzaming. Het is zaak om dit via het ruimtelijke en omgevingsbeleid vast te leggen. Het is tevens zaak dat de promotie van Ameland mede hierop gebaseerd gaat worden: kleinschaligheid en duurzaamheid is de norm. Concreet betekent dit dat kleinschalige initiatieven, zoals de bouw van een appartement aan huis, ondersteund moet worden en dat de bouw van grootschalige hotel- of appartementencomplexen tegen moet worden gegaan. Dat vraagt aanpassing van het ruimtelijke beleid en het CDA wil hier voorrang aan geven.

• Landbouw:
De open ruimte van Ameland wordt deels ingevuld door boerenbedrijven, die al eeuwenlang deel uitmaken van de Amelander samenleving. Het wordt moeilijker voor de agrarische sector om in het krachtenveld van Europese en landelijke regels de bedrijven rendabel te houden. Daar waar de regelgeving neigt naar schaalvergroting, zorgt het eiland voor een natuurlijke begrenzing, waardoor concurreren met bedrijven op de vaste wal moeilijk blijft. Waar mogelijk dient de gemeente de agrarische sector te steunen in hun doelen door in overleg te blijven met deze sector en daardoor mee te kunnen denken in de ontwikkelingen. Het streven naar een eilander product en verdere verduurzaming wordt actief ondersteund door het CDA. In het buitengebied is het belangrijk dat er aandacht is voor voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Het CDA is van mening dat die een andere bestemming kunnen krijgen mits de nieuwe functie de ontwikkeling van naastgelegen agrarische bedrijven niet belemmert.

• Overige bedrijvigheid:
Het CDA vindt het belangrijk dat innovatie en creativiteit worden ondersteund en dat de gemeente daarin geen belemmeringen vormt, mits het de leefgemeenschap op het eiland ten goede komt. De gemeente kan dergelijke initiatieven ruimtelijk ondersteunen door een en ander bestemmingsplan technisch mogelijk te maken. Belangrijk hierin is een optimale internetverbinding. Ontwikkelingen hierin dienen vanuit de gemeente zoveel mogelijk ondersteund te worden. In die zin is het aandeelhouderschap van Kabel Noord belangrijk voor het eiland.
Voor het CDA betekent dit concreet:
• De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen, ofwel goed ‘rentmeesterschap’ vormt de kern van de CDA-visie op energietransitie. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel.
• In 2020 wil Ameland een duurzame, zelfvoorzienende gemeente zijn op het gebied van energie.
• De Amelanders krijgen ondersteuning bij verduurzaming en energiebesparing wordt actief gestimuleerd.
• Energie besparen op plekken waar mogelijk zoals bijvoorbeeld bij straatverlichting in de dorpen e.d.
• Zonne-energie is hard nodig om de transitie te maken naar duurzame energie.
• Voor het CDA heeft het de voorkeur om zonnepanelen aan te leggen op daken van gebouwen in plaats van zonneweides op landbouwgrond te plaatsen.
• We willen als CDA het goede voorbeeld geven en dus voortvarend aan de slag gaan met het plaatsen van zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen waar dit mogelijk en rendabel is.
• Wij willen binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren, zwembaden, scholen en sporthallen, verduurzamen, waardoor ze voldoen aan de bepalingen van de Wet milieubeheer.
• Plaatselijke opwekking van energie moet gestimuleerd blijven en er blijft een goede samenwerking met AEC en de overige plaatselijke bedrijven.
• Snel internet moet mogelijk zijn voor iedereen op Ameland en ook in de buitengebieden. De gemeente moet hier een sturende rol in oppakken omdat de markt focust op rendabele gebieden.
• Digitale ontwikkelingen dienen beschikbaar en toepasbaar te zijn voor de Amelander.
• Precario (leges en belasting) op het aanleggen van kabels mag niet opgelegd worden. Het CDA ziet glasvezel als een noodzakelijke nutsvoorziening.
• Bouwprojecten dienen een duurzaamheidstoets te ondergaan om de plannen voor een duurzaam eiland te ondersteunen.

In 2019 of 2020 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt de wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. Hierbij worden veel bevoegdheden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Deze nieuwe wet is nu nog volop in ontwikkeling.

Voor het CDA betekent dit concreet:
Het CDA zet zich bij de ontwikkeling van de Omgevingswet nadrukkelijk in voor de volgende punten:
• Er moet ruimte zijn voor maatschappelijke en lokale initiatieven.
• Inwoners en ondernemers worden betrokken bij het opstellen van een toekomstvisie, waarbij wordt gekeken naar de beste economische kansen voor het eiland
• Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen en daarbij te experimenteren.
• Het moet daarbij gaan om ondernemers die investeren in de kleinschaligheid en de leefgemeenschap op Ameland.
• De bestemmingsplannen, waar van toepassing, moeten zodanig worden bijgesteld dat grootschalige bouw ontmoedigd wordt en dat kleinschaligheid uitgangspunt vormt.Het CDA heeft voor het milieubeleid (onderdeel van het omgevingsbeleid) de volgende uitgangspunten en visies:
• Het gemeentelijk milieubeleid is gericht op stimuleringsmaatregelen in plaats van aanvullende extra regels.
• De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zo veel mogelijk recycling van afvalproducten De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken. Het streven moet zijn 1) voorkomen van afval, 2) recycling.

De woningmarkt op Ameland baart grote zorgen. De prijzen stijgen naar een dusdanig niveau dat eilanders de huizen niet meer kunnen betalen omdat mensen van de vaste wal de panden opkopen. Deze ontwikkeling tast uiteindelijk het karakter en de leefbaarheid van Ameland aan en moet gekeerd worden. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen. Ook de kwaliteit van de dorpen is van groot belang. Gezinswoningen die gekocht worden om horecapersoneel in te vestigen, is een ontwikkeling die tegen moet worden gegaan.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Wij zetten blijvend in op levensloopbestendige woningen, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit aan mensen die de samenleving kent.
• We willen nieuwbouw mogelijk maken in al onze dorpen om voor de Amelanders voldoende betaalbare woningen te hebben.
• Het CDA wil dat de gemeente ruimte biedt en open staat voor initiatieven op het gebied van woningbouw. Dit door inwoners ruimte te geven om zelf een rol te spelen in het bouwen van hun eigen woning, dat versterkt de cohesie en hierdoor wordt de gemeenschap levendiger. Dat vraagt ook om minder regels waar dat kan. De ruimte die de nieuwe Omgevingswet hiervoor biedt willen wij aangrijpen.

In ons vorige programma stond “It takes a village to raise a child” (voor het opvoeden van een kind is een heel dorp nodig). Op Ameland kan dit nog steeds zo zijn omdat we een kleinschalige, niet-anonieme leefgemeenschap zijn. Het is belangrijk dat de infrastructuur voor het opgroeien van de kinderen solide is. Het CDA heeft daarin een van zijn waarden liggen.
Voor het CDA betekent dit concreet:
• Het CDA is dé partij van de samenleving. Burgers, vrijwilligers, lokale ondernemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën over de zorg voor elkaar. Daarom is een vast aanspreekpunt vanuit de gemeente met deze organisaties van belang.

• Families vormen het fundament van Nederland. Christendemocraten geloven dat ieder kind naar Gods beeld geschapen is. Veel kinderen groeien op in warme gezinnen. Met ouders die de even mooie als verantwoordelijke taak op zich nemen hen op te voeden. Dat lukt niet in iedere situatie.
• Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. Die families vormen het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook steeds meer samengestelde gezinnen.
• Het CDA vindt het mooi dat ook op die manier volwassen mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaars kinderen. In veel gezinnen nemen ook andere familieleden een belangrijke rol in: opa’s en oma’s die oppassen, of een tante die in lastige tijden bijspringt.
• De zorg in Nederland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van deze mantelzorgers.
• Wij hebben daar grote waardering voor en voelen het als een plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken.

Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken burgers. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs. Een (basis)school zorgt voor leefbaarheid in een dorp. Jonge gezinnen wonen er liever en gaan er minder snel vandaan. Een school zorgt er ook voor dat andere voorzieningen zoals winkels, verenigingen of een bibliotheek kunnen blijven bestaan.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• De kwaliteit van het onderwijs en de optimale ontwikkeling van het kind staat voorop.
• De gemeente onderhoudt goede contacten met de scholen en is op de hoogte van mogelijke problemen zoals vuurwerk ,drank ,drugs en ouderparticipatie en TSO ( TussenSchoolse Opvang ).
• Het CDA staat voor christelijk onderwijs, maar als een school niet zelfstandig kan blijven bestaan, kiest het CDA voor de samenwerkingsschool met behoud van de christelijke identiteit. Zo blijft de school voor het eiland behouden.
• De gemeente faciliteert de scholen waar mogelijk en zorgt voor een goede ondersteuning en faciliteiten voor de kinderen, die vervolgonderwijs op de vaste wal moeten volgen.
• Wij bepleiten een goede overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vinden dat de gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden. Zoals het in stand houden van maatschappelijk werk die de kinderen begeleid aan de wal.
• De gemeente moet actief de samenwerking tussen partijen als scholen, vrijwilligers, mantelzorgers, jongerenwerk, kerken en instellingen stimuleren.
• Dat schoolgebouwen ‘fris’ moeten zijn, met een goed binnenklimaat. Schoolgebouwen moeten zo snel mogelijk energieneutraal zijn. De gemeente moet daarom een meer jaren onderhoudsplan opstellen voor alle scholen in de gemeente, waarin duurzame renovatie en het binnenklimaat een belangrijke plek innemen.
• Versterk de samenwerking tussen basisscholen en het zorgteam van de gemeente. Juist om de drempel voor ouders te verlagen. Bijvoorbeeld door een periodiek overleg met leerkrachten of een spreekuur van het zorgteam op school. Door goede voorlichtingsavonden voor ouders te organiseren met onderwerpen die nu spelen.

Familie, gezin en maatschappelijke organisaties. Het CDA is dé partij van de samenleving. Burgers, vrijwilligers, lokale ondernemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën over de zorg voor elkaar. Daarom is een vast aanspreekpunt vanuit de gemeente met deze organisaties van belang.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Wij bepleiten een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vinden dat de gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden.
• De gemeente moet actief de samenwerking tussen partijen als scholen, vrijwilligers, mantelzorgers, jongerenwerk, kerken en instellingen stimuleren om zo mogelijk de zorgkosten laag te houden.
• Betrek artsen, zorgverzekeraars en instellingen bij de versterking van lokale toegangspunten tot de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld door het versterken van de praktijkondersteuning van huisartsen.
• Dat het CDA zich sterk wil maken om de rol van het CJG, centrum jeugd en gezin, te versterken, door ze zitting te laten nemen in het gebiedsteam.
• De rol van gebiedsteams moet beter uit de verf komen, alle personeelsleden vervullen hierbij een belangrijke rol. Een goed werving en selectie beleid van deze medewerkers is van groot belang. Zij zijn immers een belangrijk eerste aanspreekpunt.
• Laat de Commissie Sociaal Domein welke is opgericht vanuit het initiatief van het CDA, de zorg goed waarborgen en boven de politiek laten uitstijgen.

Het CDA is blij dat geïnvesteerd wordt in een nieuwe Stelp voor continuering van de ouderenzorg op Ameland. Het is van belang dat ouderen te allen tijde op Ameland hun zorg kunnen krijgen. Het CDA zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Dat we op Ameland werken volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener.
• Wij vertrouwen de zorgprofessional in algemene zin.
• Het is onwenselijk dat de gemeente op die stoel gaat zitten.
• Dat de gemeente een financieringsvorm hanteert die dit partnerschap ondersteunt.
• Gemeente controle houdt en uitoefent en de regie in handen heeft, zodat financiële situaties onder controle blijven om zo escalaties in de toekomst te voorkomen.

Kerken en overheden hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar zij hebben ten minste één ding gemeen: zij dienen dezelfde mensen. Kerken voeren al veel langer keukentafelgesprekken dan de gemeente. Hoe vaak zitten pastores, dominees en allerlei vrijwilligers van kerken niet bij gezinnen thuis en bezoeken zij zieken en ouderen. Het CDA vindt dan ook dat de overheid
geloofsgemeenschappen positief moet waarderen, ook vanwege de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen. Wij vinden goed en regelmatig contact dan ook belangrijk.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Wij willen kerken betrekken bij de ontwikkeling van het jongeren- en het sociaal beleid in de gemeente.

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. We gaan uit van wat mensen kunnen dat vergt geen algemene regels maar maatwerk. De mogelijkheid tot woning aanpassingen is onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning.
Mensen met een beperking:
In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft de gemeente er een aantal taken bij gekregen. Niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Dat we samen met ervaringsdeskundigen, ondernemers en zorgverleners een actieplan maken voor de uitvoering van het VN-verdrag, waarbij toegankelijkheid de norm is.
• Dat we samen met ervaringsdeskundigen, hindernissen voor toegankelijkheid signaleren en verhelpen.
• Dat we lokale en regionale initiatieven faciliteren, waarbij buurten, verenigingen, bedrijven, kerken, etc. met elkaar alledaagse zorg voor ouderen en zieken in hun eigen omgeving organiseren.

Mantelzorgers zijn de kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, familielid of kennis.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Dat de mantelzorger een vaste positie heeft bij het keukentafelgesprek. Dat we mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen, betrekken bij het opstellen en de uitvoering van de dagelijkse praktijk.
• Dat mantelzorgers volgens het CDA recht hebben op professionele ondersteuning voor informatie, advies of praktische ondersteuning en dat het beleid van de gemeente in die zin dient te worden gecontinueerd en waar mogelijk versterkt.

Werk:
Het CDA wil een gastvrije gemeente zijn voor alle ondernemers die de leefbaarheid en werkgelegenheid op Ameland versterken. Werk hebben is van groot belang voor het welbevinden van het individu: het levert een inkomen en draagt ook bij aan sociale integratie en maatschappelijke participatie. Onze gemeente heeft prachtige bedrijven, die vaak generaties lang al door families worden gerund. Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de dorpen en de steden.
Voor het CDA betekent dit concreet:
• Dat de gemeente ondernemers faciliteert.
• Naast de ondernemers staan, naar ze luisteren en met ze meedenken.
• Regeldruk tot een minimum beperken.Participatie:
Het CDA vindt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben tot betaald werk. Werk is immers belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. Dat zij actiever worden is beter voor henzelf, hun omgeving en ook voor de samenleving.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• De gemeente kan verschillende vormen inzetten voor het leiden naar werk, in het bijzonder door tijdelijke financiële ondersteuning.
• Het CDA wil dat onze gemeente een voorbeeldfunctie gaat vervullen in begeleid werken. Het gaat hierbij om het aanbieden van werkstages of werkervaringsplekken, werkplekaanpassingen enz.
• Initiatieven op het gebied van het ‘basisinkomen’ volgen we met grote interesse.
• Wij willen samen met het bedrijfsleven, de mogelijkheden benutten om reguliere banen te scheppen.
• Mensen die onder begeleiding werkzaam zijn, moeten kunnen blijven rekenen op onze gemeente zodat zij niet ‘tussen wal en schip raken.

Ameland als sporteiland stimuleert bewegen, belangrijk als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. Het sportaccommodatiebeleid en de organisatie van de jaarlijkse sportevenementen vormen de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Het is belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid van sportmogelijkheden, weten hoe gezond het is. Waardering hebben voor de bijdrage die sport levert aan samenwerking, het welzijn van mensen en de leefbaarheid op Ameland. Met het oog op dat laatste is het belangrijk dat er een goed evenwicht is in de aantallen sportevenementen en de leefbaarheid voor de inwoners van Ameland. Ameland is een fietseiland bij uitstek en waar mogelijk dient gebruik van de auto zoveel mogelijk te worden ontmoedigd.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Dat het inzet op toegankelijke sportfaciliteiten zoals open clubs waarin eigen leden, regelmatige bezoekers van de club en de buurtbewoners uitgenodigd worden om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven.
• Dat sportfaciliteiten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
• De sportaccommodaties dienen verder verduurzaamd te worden.
• Dat fietsverkeer van en naar school en werk moet worden gestimuleerd.
• Dat gebruik van de fiets door de toeristen de voorkeur verdient boven gebruik van de auto en dat dit laatste zoveel mogelijk moet worden ontmoedigd.
• Dat de fietsverbindingen naar scholen toe veilig zijn.
• Situaties van onveilige fietsbeleving van fietsers moeten we serieus nemen. De gemeente moet onderzoeken waar het beter kan.
• Suggesties van verbeteringen van inwoners worden na onderzoek correct teruggekoppeld aan initiatiefnemers.
• Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen, mogelijk gemaakt door sportcoaches vanuit de gemeente.

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid binnen gemeenschappen. Met cultuur zijn dus persoonlijke en maatschappelijke waarden gemoeid. Maar het belangrijkste is dat we met elkaar proberen te bewaren wat voor onze geschiedenis, traditie en cultuur van waarde is. De overheid heeft daarin niet noodzakelijk het primaat, maar bewaakt de randvoorwaarden en ondersteunt maatschappelijke partners, zoals scholen en culturele instellingen.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Voor het CDA is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs moeten kinderen kennis maken met de lokale cultuur en geschiedenis en worden vaardigheden aangeleerd voor de omgang hiermee.
• Het CDA is voorstander van de instandhouding en goede ondersteuning van de culturele instellingen op het eiland, zoals de Amelander musea.
• Wij willen de huidige bibliotheekfunctie behouden. Wel zal de bibliotheek blijvend moeten ontwikkelen en inspelen op maatschappelijke mogelijkheden en vragen om haar bestaansrecht te versterken.
• Het CDA is voorstander van een brede ondersteuning van het welzijnswerk en de financiële ondersteuning/ subsidiering van het lokale verenigingsleven als een belangrijk onderdeel van de Amelander samenleving en cultuur.

Het CDA hecht in het bijzonder waarde aan religieus en agrarisch erfgoed en feesten van gemeenschappelijkheid, zoals dorpsfeesten etc.
Voor het CDA betekent dit concreet:

• De gemeente investeert in het behoud van monumenten. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente ook kleiner maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed bijvoorbeeld door het verstrekken van kleine kredieten aan particulieren.
• Het CDA is voor het behoud van beeldbepalende gebouwen en bij de bescherming van erfgoed.
• Het CDA is van mening dat het evenementenbeleid geëvalueerd moeten worden teneinde een goede balans te hebben in evenementen en de draagvlak van de inwoners van het eiland.

Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. Het CDA is van mening dat burgers al op veel terreinen te maken krijgen met lastenverzwaring en wil daarom de lokale lasten indien mogelijk, niet verhogen. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

Voor het CDA betekent dit concreet:
• Het CDA staat open voor het opnieuw kritisch bekijken van de primaire en niet-primaire taken van de gemeente.
• De meerjarenbegroting was en blijft sluitend. Het huishoudboekje van de gemeente is op orde: er wordt niet meer uitgegeven dan dat er in komt.
• Het CDA is van mening dat de gemeentelijke belastingen, zoals OZB (onroerend zaak belasting) indien mogelijk niet meer mogen stijgen dan voor de inflatiecorrectie.